img
Meld je aan of log in
HEB JIJ EEN CADEAUKAART ONTVANGEN?
Verzilver hier je digitale Ambiance PLUS-abonnement
Gebruiksvoorwaarden

 

Artikel 1: WETTELIJKE VERMELDINGEN

De website www.eiyou.be wordt beheerd door de NV Mediageuzen, met hoofdzetel gevestigd te Vleminckstraat 10, 2000 Antwerpen en ingeschreven bij de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0446.586.614.

Door de website te betreden en te gebruiken gaat u zonder enig voorbehoud akkoord met de Algemene Voorwaarden (hierna de "Gebruiksvoorwaarden") en verbindt u zich ertoe om deze na te leven.

Artikel 2: DOEL

De huidige Gebruiksvoorwaarden zorgen voor de juridische omkadering van de voorwaarden die verbonden zijn aan het gebruik van de diensten die aangeboden worden via de website www.eiyou.be, hierna genoemd "de Website", door de bezoeker, hierna genoemd "de Gebruiker".

De Gebruiksvoorwaarden moeten aanvaard worden door elke Gebruiker die toegang wenst te krijgen tot de Website. De toegang tot de Website door de Gebruiker houdt automatisch in dat deze de huidige Gebruiksvoorwaarden aanvaardt.

- Indien de Gebruiker de opgesomde Gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt dan dient hij af te zien van de toegang tot de diensten die voorgesteld worden op deze Website.

- Mediageuzen behoudt zich het recht voor om unilateraal en op om het even welk moment de inhoud van de huidige Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Er kunnen steeds wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden plaatsvinden, wij raden dan ook aan om geregeld de Gebruiksvoorwaarden te bekijken.

- Indien een van de voorwaarden die opgesomd worden in deze Gebruiksvoorwaarden niet van toepassing is op, of in tegenspraak is met, een dwingende wettelijke bepaling, dan heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid of toepasselijkheid van alle andere bepalingen.

De huidige Gebruiksvoorwaarden zijn specifieke voorwaarden die uitsluitend betrekking hebben op het gebruik van de Website.

Artikel 3: DEFINITIES

Deze clausule heeft tot doel de essentiële termen van de Website duidelijk te definiëren.

- Gebruiker: deze term verwijst naar elke persoon die de Website of een van de diensten die daarop aangeboden worden gebruikt.

- Gebruikersgegevens: dit zijn de gegevens die de Gebruiker meedeelt via de Website.

Artikel 4: TOEGANG

De Website geeft de Gebruiker gratis toegang tot de volgende diensten:

- Informatie m.b.t. restauranthouders en andere handelszaken die zich aangesloten hebben bij www.eiyou.be.

- Mogelijkheid om Mediageuzen te contacteren via het contactformulier.

De Website is gratis en overal toegankelijk voor de Gebruiker die over een internetaansluiting beschikt.

De toegang tot de Website kan evenwel onderbroken worden, meer bepaald ingeval van onderhoud en updates, pannes of om andere technische redenen.

Mediageuzen weigert elke aansprakelijkheid ingeval van pannes, onderbrekingen of fouten op de Website, inclusief voor de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien voor de Gebruiker of derden.

Artikel 5: INTELLECTUELE EIGENDOM

De Website, inclusief de teksten, de structuur, de lay-out, de grafische elementen, de presentatie, de logo’s, het programma en alle andere elementen die eventueel voorkomen op de Website zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Mediageuzen, zijn gebeurlijke leveranciers, klanten of partners. Die intellectuele eigendomsrechten omvatten onder andere – maar zijn niet beperkt tot – de auteursrechten, rechten verbonden aan gegevensbanken en merkenrechten.

Andere namen van producten of bedrijven die op de Website vermeld zijn, kunnen merken van hun respectievelijke eigenaars zijn. Zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de rechthebbenden of Mediageuzen mag de Gebruiker deze in geen geval wijzigen, kopiëren, verdelen, meedelen, vertalen, verspreiden, vermenigvuldigen, publiceren, toekennen met een licentie of afstaan, noch de informatie, programma’s, producten of diensten die op deze sites bekomen worden verkopen. Het is ook verboden om afgeleide producten van de hierboven vermelde zaken te ontwerpen.

Artikel 6: AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

De informatiebronnen, producten en diensten die voorgesteld worden op de Website hebben een betrouwbare reputatie. Mediageuzen biedt evenwel geen enkele waarborg betreffende de juistheid of actualiteitswaarde van de informatie die voorkomt op de Website. Alle informatie wordt uitsluitend om informatieve doeleinden meegedeeld via de Website. De Gebruiker is bijgevolg als enige volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie en de elementen die voorkomen op deze Website.

Mediageuzen biedt geen optimale waarborg van de veiligheid en vertrouwelijkheid van de meegedeelde gegevens. Mediageuzen verbindt zich er evenwel toe om alle redelijke middelen in te schakelen om zo goed mogelijk de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen.

De aansprakelijkheid van de Website kan niet ingeroepen worden ingeval van overmacht of een onvoorziene en onoverkomelijke gebeurtenis veroorzaakt door derden.

De Gebruiker verbindt zich er dus toe om geen schadevergoeding te vorderen naar aanleiding van een onderbreking, opschorting of wijziging van de huidige Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 7: HYPERLINKS

De websites waarnaar de gebruikers van de Website doorverwezen kunnen worden via hyperlinks vallen volledig binnen de verantwoordelijkheid van de eigenaars van die websites.

Mediageuzen verwerpt elke aansprakelijkheid ten opzichte van het materiaal en de gegevens van gelijk welke aard die voorkomen op of verspreid worden via die websites, inclusief de manier waarop deze de persoonsgegevens verwerken. Mediageuzen is inderdaad slechts verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens op zijn eigen Website, zoals omschreven in het Privacybeleid.

Artikel 8: PRIVACY

Voor alle informatie met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker verwijzen wij deze laatste door naar het Privacybeleid.

De persoonsgegevens van de Gebruiker worden verwerkt door nv MEDIAGEUZEN, Vleminckstraat 10 te 2000 Antwerpen (KBO 0446.586.614), verwerkingsverantwoordelijke, omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering en het beheer.

In het gerechtvaardigd belang van nv MEDIAGEUZEN worden de persoonsgegevens van de Gebruiker ook verwerkt voor analysedoeleinden en kunnen zij overgemaakt worden aan de partners inzake beheer.

De gegevens worden niet langer dan nodig bewaard voor de verwerking van het doel waarvoor deze zijn verzameld.

De Gebruiker kan zijn recht op inzage, verbetering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid uitoefenen.

Artikel 9: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

De huidige Gebruiksvoorwaarden zijn volledig en uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht.

Ingeval van betwisting inzake de uitvoering of de interpretatie van de huidige Gebruiksvoorwaarden zijn alleen de rechtbanken van de regio waarin de hoofdzetel van Mediageuzen gevestigd is bevoegd.

Het Nederlands wordt onweerlegbaar als gebruikelijke handelstaal aanzien en de Nederlandstalige versie van de Gebruiksvoorwaarden heeft dan ook voorrang op eventuele vertalingen van de Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 10: COOKIES

Door gebruik te maken van de Website, gaat de Gebruiker akkoord met het gebruik van cookies.

Artikel 11: KLANTENDIENST

De klantendienst van de Website is bereikbaar op het telefoonnummer 03 369 25 26, via e-mail op info@eiyou.be of per post op het adres Vleminckstraat 10, 2000 Antwerpen.

 

Laatst gewijzigd: 21 maart 2021

Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief.
CONTACTEER ONS

Vraag?

Mail naar info@eiyou.be of bezoek Veelgestelde vragen

HEY YOU
Benieuwd naar meer Eiyou?
Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief